پرش به محتوای اصلی

12

هدف از ایجاد ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها 

نمایندگی عالی بخش حاکمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها، اهداف و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان.
حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
هماهنگی بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.